Εδάφιο Κυριακής 24 Απριλίου 2016

Όστις λέγει, Εγνώρισα αυτόν, και τας εντολάς αυτού δεν φυλάττει, ψεύστης είναι, και εν τούτω η αλήθεια δεν υπάρχει· – Α’ Ιωάννου 2:4