Εδάφιο Κυριακής 25 Σεπτεμβρίου 2016

Αυτός είναι Κύριος· ας κάμη το αρεστόν εις τους οφθαλμούς αυτού. – Α’ Σαμουήλ 3:18