Εδάφιο Κυριακής 27 Αυγούστου 2017

Ο Κύριος είναι πέτρα μου και φρούριόν μου και ελευθερωτής μου· ο Θεός είναι ο βράχος μου· επ’ αυτόν θέλω ελπίζει· η ασπίς μου και το κέρας της σωτηρίας μου, ο υψηλός πύργος μου και η καταφυγή μου, ο σωτήρ μου· συ έσωσάς με εκ της αδικίας. – Β’ Σαμουήλ 22:2-3