Εδάφιο Κυριακής 27 Μαρτίου 2016

Μη αποβλέπετε έκαστος τα εαυτού, αλλ’ έκαστος και τα των άλλων. – Φιλιππησίους 2:4