Εδάφιο Κυριακής 28 Μαΐου 2017

Και εγώ δίδω εις αυτά ζωήν αιώνιον, και δεν θέλουσιν απολεσθή εις τον αιώνα, και ουδείς θέλει αρπάσει αυτά εκ της χειρός μου. – Ιωάννης 10:28