Εδάφιο Κυριακής 29 Νοεμβρίου 2015

Διότι ο Κύριος των δυνάμεων απεφάσισε και τις θέλει αναιρέσει; και η χειρ αυτού εξηπλώθη και τις θέλει αποστρέψει αυτήν; – Ησαΐας 14:27