Εδάφιο Κυριακής 30 Ιουλίου 2017

Διότι αι βουλαί μου δεν είναι βουλαί υμών ουδέ οδοί υμών αι οδοί μου, λέγει Κύριος. – Ησαΐας 55:8