Εδάφιο Κυριακής 30 Οκτωβρίου 2016

Συ, Κύριε, κατοικείς εις τον αιώνα· ο θρόνος σου διαμένει εις γενεάν και γενεάν. – Θρήνοι 5:19