Εδάφιο Κυριακής 31 Δεκεμβρίου 2017

Αληθώς, αληθώς σας λέγω· Εάν τις φυλάξη τον λόγον μου, θάνατον δεν θέλει ιδεί εις τον αιώνα. – Ιωάννης 8:51