Εδάφιο Κυριακής 31 Ιουλίου 2016

μακάριοι όσοι δεν είδον και επίστευσαν. – Ιωάννης 20:29