Εδάφιο Κυριακής 4 Μαρτίου 2018

Διότι εάν τις ήναι ακροατής του λόγου και ουχί εκτελεστής, ούτος ομοιάζει με άνθρωπον, όστις θεωρεί το φυσικόν αυτού πρόσωπον εν κατόπτρω· – Ιακώβου 1:23