Εδάφιο Κυριακής 5 Ιουνίου 2016

ώστε ημείς θαρρούντες να λέγωμεν· Ο Κύριος βοηθός μου, και δεν θέλω φοβηθή· τι να μοι κάμη άνθρωπος; – Εβραίους 13:6