Εδάφιο Κυριακής 5 Μαρτίου 2017

Κύριε, συ έγεινες εις ημάς καταφυγή εις γενεάν και γενεάν. Πριν γεννηθώσι τα όρη, και πλάσης την γην και την οικουμένην, και από του αιώνος έως του αιώνος, συ είσαι ο Θεός. – Ψαλμοί 90:1-2