Εδάφιο Κυριακής 7 Μαΐου 2017

Εάν επιστρέψης, τότε θέλω σε αποκαταστήσει πάλιν, και θέλεις ίστασθαι ενώπιόν μου· – Ιερεμίας 15:19