Εδάφιο Κυριακής 8 Μαΐου 2016

Χάρις δε εις τον Θεόν διά την ανεκδιήγητον αυτού δωρεάν. – Β’ Κορινθίους 9:15