Εδάφιο Κυριακή 24 Δεκεμβρίου 2017

Μακάριοι μάλλον οι ακούοντες τον λόγον του Θεού και φυλάττοντες αυτόν. – Λουκάς 11:28