Εδάφιο Κυριακής 4 Δεκεμβρίου 2016

Ούτω και σεις φρονείτε εαυτούς ότι είσθε νεκροί μεν κατά την αμαρτίαν, ζώντες δε εις τον Θεόν διά Ιησού Χριστού του Κυρίου ημών. – Ρωμαίους 6:11