Εδάφιο Πέμπτης 1 Σεπτεμβρίου 2016

Ήκουσα την προσευχήν σου, είδον τα δάκρυά σου· ιδού, εγώ θέλω σε ιατρεύσει την τρίτην ημέραν θέλεις αναβή εις τον οίκον του Κυρίου – Β’ Βασιλέων 20:5