Εδάφιο Πέμπτης 10 Μαρτίου 2016

Αινείτε τον Κύριον, διότι αγαθός ο Κύριος· ψαλμωδήσατε εις το όνομα αυτού, διότι είναι τερπνόν. – Ψαλμοί 135:3