Εδάφιο Πέμπτης 13 Οκτωβρίου 2016

Εις εσάς όμως τους φοβουμένους το όνομά μου θέλει ανατείλει ο ήλιος της δικαιοσύνης με ίασιν εν ταις πτέρυξιν αυτού· – Μαλαχίας 4:2