Εδάφιο Πέμπτης 14 Δεκεμβρίου 2017

Ελέησόν με, Κύριε, διότι είμαι αδύνατος· ιάτρευσόν με, Κύριε, διότι εταράχθησαν τα οστά μου. – Ψαλμοί 6:2