Εδάφιο Πέμπτης 13 Ιουλίου 2017

Ο Κύριος των δυνάμεων είναι μεθ’ ημών· – Ψαλμοί 46:11