Εδάφιο Πέμπτης 15 Δεκεμβρίου 2016

Δυνατός δε είναι ο Θεός να περισσεύση πάσαν χάριν εις εσάς, ώστε έχοντες πάντοτε εν παντί πάσαν αυτάρκειαν να περισσεύητε εις παν έργον αγαθόν – Β’ Κορινθίους 9:8