Εδάφιο Πέμπτης 17 Αυγούστου 2017

Ζη Κύριος, όστις ελύτρωσε την ψυχήν μου από πάσης στενοχωρίας· – Β’ Σαμουήλ 4:9