Εδάφιο Πέμπτης 17 Δεκεμβρίου 2015

Εγώ θέλω επαινεί τον Κύριον κατά την δικαιοσύνην αυτού, και θέλω ψαλμωδεί εις το όνομα Κυρίου του Υψίστου. – Ψαλμοί 7:17