Εδάφιο Πέμπτης 17 Μαρτίου 2016

Άκουε συμβουλήν και δέχου διδασκαλίαν διά να γείνης σοφός εις τα έσχατά σου. – Παροιμίες 19:20