Εδάφιο Πέμπτης 17 Νοεμβρίου 2016

ο Κύριος να ανταμείψη το έργον σου, και ο μισθός σου να ήναι πλήρης παρά Κυρίου του Θεού του Ισραήλ, υπό τας πτέρυγας του οποίου ήλθες να σκεπασθής. – Ρουθ 2:12