Εδάφιο Πέμπτης 19 Απριλίου 2018

Και ο Κύριος θέλει ζηλοτυπήσει διά την γην αυτού και θέλει φεισθή του λαού αυτού. – Ιωήλ 2:18