Εδάφιο Πέμπτης 2 Νοεμβρίου 2017

Ως παιδίον, το οποίον παρηγορεί η μήτηρ αυτού, ούτως εγώ θέλω σας παρηγορήσει· – Ησαΐας 66:13