Εδάφιο Πέμπτης 20 Οκτωβρίου 2016

Υψώθητι, Κύριε, εν τη δυνάμει σου· θέλομεν υμνεί και ψαλμωδεί την δύναμίν σου. – Ψαλμοί 21:13