Εδάφιο Πέμπτης 21 Ιουνίου

Διότι ούτω λέγει Κύριος ο Θεός· Ιδού, εγώ, εγώ θέλω και αναζητήσει τα πρόβατά μου και επισκεφθή αυτά. – Ιεζεκιήλ 34:11