Εδάφιο Πέμπτης 22 Σεπτεμβρίου 2016

και δύναμις Κυρίου ήτο εις το να ιατρεύη αυτούς. – Λουκάς 5:17