Εδάφιο Πέμπτης 23 Ιουνίου 2016

Δεν σοι είπον ότι εάν πιστεύσης, θέλεις ιδεί την δόξαν του Θεού; – Ιωάννης 11:40