Εδάφιο Πέμπτης 25 Φεβρουαρίου 2016

Φύλαττε τας εντολάς μου, και θέλεις ζήσει· και τον νόμον μου, ως την κόρην των οφθαλμών σου. Δέσον αυτά επί τους δακτύλους σου, εγχάραξον αυτά επί την πλάκα της καρδίας σου. – Παροιμίες 7:2-3