Εδάφιο Πέμπτης 28 Απριλίου 2016

Επειδή φρονώ ότι τα παθήματα του παρόντος καιρού δεν είναι άξια να συγκριθώσι με την δόξαν την μέλλουσαν να αποκαλυφθή εις ημάς. – Ρωμαίους 8:18