Εδάφιο Πέμπτης 28 Δεκεμβρίου 2017

Πολλαί αι θλίψεις του δικαίου, αλλ’ εκ πασών τούτων θέλει ελευθερώσει αυτόν ο Κύριος. – Ψαλμοί 34:19