Εδάφιο Πέμπτης 28 Ιουλίου 2016

Πρόσμενε τον Κύριον· ανδρίζου, και ας κραταιωθή η καρδία σου· και πρόσμενε τον Κύριον. – Ψαλμοί 27:14