Εδάφιο Πέμπτης 28 Ιουνίου

Εν τη πολυλογία δεν λείπει αμαρτία· αλλ’ όστις κρατεί τα χείλη αυτού, είναι συνετός. – Παροιμίες 10:19