Εδάφιο Πέμπτης 31 Μαρτίου 2016

Και πας όστις επικαλεσθή το όνομα του Κυρίου, θέλει σωθή· – Ιωήλ 2:32