Εδάφιο Πέμπτης 5 Μαΐου 2016

και τώρα, Κύριε, βλέψον εις τας απειλάς αυτών και δος εις τους δούλους σου να λαλώσι τον λόγον σου μετά πάσης παρρησίας – Πράξεις 4:29