Εδάφιο Πέμπτης 7 Απριλίου 2016

αλλά θέλεις αγαπά τον πλησίον σου ως σεαυτόν. Εγώ είμαι ο Κύριος. – Λευιτικό 19:18