Εδάφιο Πέμπτης 7 Δεκεμβρίου 2017

Δεν θέλω αθετήσει την προς εσάς διαθήκην μου εις τον αιώνα· – Κριταί 2:1