Εδάφιο Πέμπτης 7 Ιουνίου

και παρεκάλουν αυτόν να εγγίσωσι μόνον το άκρον του ιματίου αυτού· και όσοι ήγγισαν ιατρεύθησαν. – Ματθαίος 14:36