Εδάφιο Πέμπτης 7 Σεπτεμβρίου 2017

Ήκουσα την προσευχήν σου, είδον τα δάκρυά σου· ιδού, εγώ θέλω σε ιατρεύσει την τρίτην ημέραν θέλεις αναβή εις τον οίκον του Κυρίου· – Β’ Βασιλέων 20:5