Εδάφιο Πέμπτης 8 Σεπτεμβρίου 2016

Παρεισήλθε δε ο νόμος διά να περισσεύση το αμάρτημα. Και όπου επερίσσευσεν η αμαρτία, υπερεπερίσσευσεν η χάρις – Ρωμαίους 5:20