Εδάφιο Πέμπτη 3 Μαρτίου 2016

Εις εμέ βλέψατε και σώθητε, πάντα τα πέρατα της γής· διότι εγώ είμαι ο Θεός και δεν υπάρχει άλλος. – Ησαΐας 45:22