Εδάφιο Παρασκευής 1 Απριλίου 2016

Εγώ είμαι το φως του κόσμου· όστις ακολουθεί εμέ δεν θέλει περιπατήσει εις το σκότος, αλλά θέλει έχει το φως της ζωής. – Ιωάννης 8:12