Εδάφιο Παρασκευής 1 Ιανουαρίου 2016

και ο Κύριος, αυτός είναι ο προπορευόμενός σου· αυτός θέλει είσθαι μετά σού· δεν θέλει σε αφήσει ουδέ θέλει σε εγκαταλείψει· μη φοβού, μηδέ δειλία. – Δευτερονόμιο 31:8