Εδάφιο Παρασκευής 10 Ιουνίου 2016

Ο δε δίκαιος θέλει κρατεί την οδόν αυτού, και ο καθαρός τας χείρας θέλει επαυξήσει την δύναμιν αυτού. – Ιώβ 17:9