Εδάφιο Παρασκευής 12 Αυγούστου 2016

Ο Κύριος να σε ευλογήση και να σε φυλάξη· – Αριθμοί 6:24